Swawou School student Amie Koroma

Amie Koroma one of the Swawou School students infront of the cooking area next to her house.

Amie Koroma one of the Swawou School students infront of the cooking area next to her house.